Παράλληλη Παιδεία Facebook

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Οι δωρεάν παροχές στους φοιτητές και σπουδαστές

Σε αρκετούς φοιτητές, ανάλογα με το οικογενειακό και προσωπικό τους εισόδημα, καλύπτονται τα έξοδα σίτισης και στέγασής. Σε προπτυχιακούς φοιτητές που διαμένουν σε πόλη άλλη από αυτή της μόνιμης κατοικίας
 τους, μπορεί να χορηγηθεί στεγαστικό επίδομα.
Ειδικότερα, βάσει του νέου νόμου πλαισίου του 2007 για την Ανώτατη Εκπαίδευση, προβλέπεται η χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υπό την προϋπόθεση, εκ μέρους των φοιτητών ή σπουδαστών, να προσφέρουν εργασία μερικής απασχόλησης, μέχρι σαράντα (40) ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ.
Επιπλέον, βάσει των διατάξεων του εν λόγω νόμου, φοιτητές ή σπουδαστές που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν άτοκα εκπαιδευτικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας που επιθυμούν, εφόσον έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου από το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών.
 Όλοι οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, δικαιούνται επίσης δωρεάν υγειονομική περίθαλψη μέχρι το πέρας των σπουδών τους.
Επιπρόσθετα, σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, χορηγούνται ειδικές φοιτητικές ταυτότητες που εξασφαλίζουν μειωμένες τιμές σε όλα τα δημόσια μέσα μεταφοράς, καθώς και σε μουσεία, θέατρα, αίθουσες τέχνης και ειδικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Επίσης, χορηγούνται κατά περίπτωση φοιτητικά δάνεια, κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Σε προπτυχιακούς φοιτητές που αρίστευσαν στα Πανεπιστήμια και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχουν επιτύχει σε ειδικές εξετάσεις που διεξάγονται γι’ αυτό το σκοπό, χορηγούνται υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο χορηγεί επίσης, επιλεκτικά, υποτροφίες και για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας (ίσως Link με την πρόσφατη προκήρυξη).
Παράλληλα, ένας ορισμένος αριθμός υποτροφιών, παροχών και οικονομικών ενισχύσεων προσφέρεται σε σπουδαστές και ιδρύματα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, μέσω διαφόρων κληροδοτημάτων και δωρεών από ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ) χρηματοδοτείται επιλεκτικά η μεταδιδακτορική έρευνα και, γενικότερα, η εκπόνηση ερευνητικού έργου από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ σε τομείς προτεραιότητας της χώρας (Προγράμματα «Ηράκλειτος ΙΙ», «Θαλής», «Αρχιμήδης (μόνο για τα ΤΕΙ)»).
Πηγή esos.gr