Παράλληλη Παιδεία Facebook

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Προσαύξηση των απουσιών για το έτος 2009-10

 «Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών, Ημερήσιων και Εσπερινών, κατά το σχολικό έτος 2009-2010»
Δείτε περισσότερα...

                                                              Η  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΒΙΑ ΔΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 5  παρ. 11, 7 παρ. 5, 8 παρ. 9 και του άρθρου 9 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α΄/30-9-85).
2.  Του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188 /τ. Α΄/23-09-97).
3.  Του άρθρου 2 του Π.Δ. 485/1983 (Φ.Ε.Κ. 184 /τ.Α΄/21-12-83).
4.  Το άρθρο του Π.Δ. 185/1990 (Φ.Ε.Κ. 70 /τ.Α΄/04-05-90).
5.  Του άρθρου 35 του Π.Δ. 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65/ τ.Α΄/30-03-06). 
6.  Του άρθρου 31 του Π.Δ. 50/2008 (Φ.Ε.Κ. 81/ τ.Α΄/08-05-08). 
7.  Του άρθρου 26 του Π.Δ. 51/2008 (Φ.Ε.Κ. 82/ τ.Α΄/08-05-08).
8.  Την Υ.Α. Γ2/2209/18-03-1998 (Φ.Ε.Κ. 314/τ.Β΄/30-03-98).
9.  Την Υ.Α. Γ2/3850/16-06-1998 (Φ.Ε.Κ. 658/τ.Β΄/01-07-98).
10. Την με αρ. πρ. Υ1/Γ.Π.οικ.153109/23-11-2009 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
11. Τις διατάξεις της αριθμ.1120/Η/07-01-10 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1/τ.Β΄/08-01-10) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2009-2010, για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών, Ημερήσιων και Εσπερινών, τα αριθμητικά όρια κάθε είδους απουσιών προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εσωτερική διανομή:                                                                     
Διεύθυνση Σπουδών Τμήματα Β΄ και  Γ΄                                      
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ